Privacyverklaring

Nieuwenhuis Schadeherstel B.V., gevestigd aan Spoordwarsstraat 6d, (8271 RD) IJsselmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Spoordwarsstraat 6d, (8271 RD) IJsselmuiden 085 – 071 53 00 info@nieuwenhuis-schadeherstel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nieuwenhuis Schadeherstel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Aanhef
 • Voornaam (initialen) en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN nummer (indien van toepassing)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
 • Bankrekeningnummer (voor betalingsverkeer)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres privacy@nieuwenhuis-schadeherstel.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nieuwenhuis Schadeherstel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het correct uitvoeren van onze diensten – al dan niet op verzoek van derden
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten en goederen bij u af te leveren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Nieuwenhuis Schadeherstel B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nieuwenhuis Schadeherstel B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nieuwenhuis Schadeherstel B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nieuwenhuis Schadeherstel B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Welke gegevens

Reden Doel

Bewaartermijn

Naam

Correspondentie

Informatieverstrekking en/of uitvoering van de overeenkomst

5 jaar

(E-mail-) Adres

Correspondentie

Informatieverstrekking en/of uitvoering van de overeenkomst

5 jaar

Telefoonnummer(s)

Correspondentie

Informatieverstrekking en/of uitvoering van de overeenkomst

5 jaar

BSN nummer

Correspondentie

Vergunningstrajecten

7 jaar

Foto’s,  (bouw)tekeningen

Onderdeel van de informatieverstrekking en/of uitvoering van de overeenkomst

Informatieverstrekking en/of uitvoering van de overeenkomst

15 jaar

Bankrekeningnummer/ betaalgegevens

Facturatie

Wettelijke plicht

7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Nieuwenhuis Schadeherstel B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nieuwenhuis Schadeherstel B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nieuwenhuis Schadeherstel B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nieuwenhuis Schadeherstel B.V. en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@nieuwenhuis-schadeherstel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort- of ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nieuwenhuis Schadeherstel B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nieuwenhuis Schadeherstel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op

via privacy@nieuwenhuis-schadeherstel.nl.

Wijzigingen Privacy Verklaring

Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy verklaring onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan onze internetpagina regelmatig te bekijken, hier staat altijd onze laatste versie.

Contactgegevens

Wilt u meer informatie of wilt u ons direct inschakelen. Neem dan contact met ons op.

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag van 07.30 tot 17.00 uur
Vrijdag van 7.30 tot 16.00 uur

Nieuwenhuis Schadeherstel
Spoordwarsstraat 6D
8271 RD  IJsselmuiden
T 085 – 071 53 00
E info@nieuwenhuis-schadeherstel.nl